Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Jednolity system sprzątania klatek schodowych

  Opublikowano: 29 marca 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że od dnia 01.04.2019r. usługi utrzymania czystości i porządku wewnątrz budynku realizowane będą dla wszystkich nieruchomości w sposób ciągły tj. bez stosowania harmonogramów i bez udziału mieszkańców, którzy dotychczas nie korzystali z usługi sprzątania klatki schodowej.

  Od kwietnia br.  ustalona została nowa struktura kosztów eksploatacji. Wynika to z wdrożenia zaleceń polustracyjnych, zmian w Statucie oraz właściwego regulaminu. Tak więc,  koszty utrzymania czystości wewnątrz budynków są częścią kosztów eksploatacji.

  Podstawy formalno – prawne wprowadzanych zmian to:

  • protokoły z lustracji nr RZRSM/309/2015 z dnia 25.02.2015r. i nr  RZRSM/738/011/2017 z dnia 04.05.2017r.;
  • uchwały Walnego Zgromadzenia nr 6/2015 z dnia 25.05.2015r. i nr 10/2017 z dnia 24.05.2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji  wniosków wynikających z protokołów polustracyjnych;
  • uchwała Walnego Zgromadzenia nr 4/2018 z dnia 14.06.2018r. w sprawie przyjęcia zmian do statutu;
  • uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2018 z dnia 22.01.2018r. zatwierdzającej Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych oraz ustalania opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK” w Łaziskach Górnych.

  Takie rozwiązanie ujednolici oraz ułatwi utrzymywanie czystości i porządku klatek schodowych.

   

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni

   


  Przerwa w dostawie ciepła w Łaziskach Górnych

  Opublikowano: 18 marca 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

   

  w załączeniu publikujemy informację PEC  SP. z o.o. w Tychach o przerwie w dostawie ciepła na potrzeby centralnej ciepłej wody i centralnego ogrzewania dla odbiorców w Łaziskach Górnych w dniu 19 marca 2019r. w godzinach 8:00 – 20:00. (zobacz)


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 13 marca 2019

  Łaziska Górne 13.03.2019r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  Wykonanie prac remontowo konserwacyjnych dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

  1. Remont pokrycia dachu budynku Energetyków 9.
  2. Remont pokrycia dachu budynku Energetyków 11-13-15.
  3. Remont pokrycia dachu i oblachowań gzymsu budynku Parkowa 2.
  4. Remont pokrycia dachu budynku Chopina 14.
  5. Remont pokrycia dachu i rynien poziomych budynku Dworcowa 26 (budynek mieszkalny)
  6. Remont pokrycia dachu budynku Dworcowa 26 (pawilon)
  7. Remont pokrycia dachu budynku Centrum 9.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 09.04.2019r. (wtorek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać bezpłatnie w dziale technicznym Spółdzielni lub otrzymać drogą elektroniczną.

  Wadium w kwocie 3800,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 09.04.2019r. do godz. 900.

   

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem: „Wykonanie prac remontowo konserwacyjnych dachów budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych.” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 09.04.2019r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela dział techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

   

  UWAGA:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

  Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac.

   


  Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

  Opublikowano: 13 marca 2019

  Łaziska Górne 12.03.2019r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych informuje, że w zakończonym postępowaniu przetargowym na:

  „Wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych:

  1. Energetyków 11-13-15 – remont instalacji elektrycznej w budynku.
  2. Energetyków 11-13-15 – remont zwodów poziomych instalacji odgromowej na dachu budynku.
  3. Chopina 10 – remont uziomów instalacji odgromowej.

  wybrana została oferta firmy:

  F.H.U. „TECHNET” Przemysław Marek, ul. Chopina 10, 43-170 Łaziska Górne tel.: 600 558 618.


  Prezentacja i przetarg – nowe mieszkania Dworcowa 26

  Opublikowano: 8 marca 2019

  Łaziska Górne, 08.03.2019

  OGŁOSZENIE 

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych

  położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych

   

  Lokal Powierzchnia [m2] Udział w gruncie i częściach wspólnych Cena wywoławcza

  [zł brutto]

  wadium

  [zł brutto]

  Mieszkanie „A” 59,43 + piwnica 9,02 0,0358 163.100,00 16.000,00
  Mieszkanie „B” 37,82 0,0198 103.300,00 10.000,00
  Mieszkanie „C” 70,29 0,0368 192.900,00 19.000,00

   

  Zastrzeżenie: Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się
  „ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych”,
  które otrzymać można w Spółdzielni oraz opublikowane są stronie internetowej www.smhutnik.laziska.pl

   

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad. Formularz można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub pobrać do wydruku ze strony internetowej www.smhutnik.laziska.pl. (pobierz)
  2. Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 14 marca 2019r. do godz. 9:00.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
  4. Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni: ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.
  5. Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
  6. Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych”.
  7. Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów  zawarcia umowy sprzedaży.
  8. Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

  Kolejne terminy prezentacji nowych mieszkań w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych zostały  ustalone na:

  11.03.2019r.(poniedziałek) w godzinach 12:00 – 18:00

  12.03.2019r. (wtorek) w godzinach 9:00-15:00

  13.03.2019r. (środa) w godzinach 9:00-15:00

   

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o telefoniczne uzgadnianie dokładnego terminu i godziny lub wcześniejsze zgłoszenie chęci oglądania mieszkań w sekretariacie Spółdzielni.

  W razie konieczności ustalenia innego dodatkowego terminu prosimy o kontakt telefoniczny.

   


  Segreguj poprawnie odpady!

  Opublikowano: 7 marca 2019

  W ramach kampami informacyjnej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, korzystając między innymi z materiałów publikowanych na www.laziska.pl, pragniemy przypomnieć Państwu zasady poprawnej segregacji poszczególnych frakcji odpadów (zobacz).

   

   

  Ponadto zwracamy się do Państwa z apelem aby odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD, zabawek, drzwi, paneli, gruzu, opon itp. nie składować przy osłonach śmietnikowych.  Stają się one przedmiotem demolowania, rozbiórek, niepożądanym materiałem opałowym oraz niechlubnymi widokówkami z naszych osiedli.

   

     

   

   

  Na terenie Łazisk Górnych znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  przy ul. Łazy. Każdy mieszkaniec może tam dostarczyć we własnym zakresie: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane ze strumienia odpadów komunalnych, zużyte opony, urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia i inne odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych.

   


  Gospodarka odpadami komunalnymi

  Opublikowano: 7 marca 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  gospodarka odpadami komunalnymi, w tym nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, segregacja odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej, osłony śmietnikowe oraz świadomość właściwej selektywnej zbiórki odpadów była w ostatnim czasie jednym z kluczowych tematów poruszanych między innymi przez Burmistrza Miasta w korespondencji skierowanej do Spółdzielni (zobacz 1, zobacz 2), Radę Miejską, Gazetę Łaziską (zobacz 1, zobacz 2) oraz Zarząd Spółdzielni.

   

  W tym zakresie, Rada Miasta, na sesji w dniu 22.01.2019r. jednogłośnie przychyliła się do propozycji Burmistrza Miasta, w zakresie procedury kontroli punktów gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej (zobacz).  Wynikiem wdrożenia i stosowania w/w procedury, przy niewłaściwej segregacji poszczególnych frakcji, może być wprowadzenie stawki stosowanej przy braku segregacji odpadów, tj. w wysokości 30,00 zł/osobę/m-c.

   

  Spółdzielnia w ramach kampanii informacyjnej, w temacie poprawnej segregacji odpadów już w 2018r. zrealizowała montaż tablic na wszystkich osłonach śmietnikowych, co w ślad za nami przeprowadzają teraz inne spółdzielnie.
  Materiał informacyjny w tym zakresie zamieszczony jest również w gablotach ogłoszeniowych na klatkach schodowych.

   

  Zarząd

  SM “HUTNIK”

   

   

   

   

   

   


  Zadłużenie w opłatach za mieszkania

  Opublikowano: 6 marca 2019

  Zarząd Spółdzielni informuje, że zadłużenie w opłatach według stanu na koniec 2018 roku wynosi ogółem 244.984,90 złotych (tj. o ponad 20 tysięcy złotych mniej niż rok temu). W ubiegłym roku z tytułu dodatków mieszkaniowych Spółdzielnia otrzymała kwotę 43.909,97 złotych, w tym okresie Urząd Miasta w Łaziskach Górnych wydał 28 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Spółdzielnia otrzymała również odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego w kwocie 6.375,64 złotych.

   

  W drugiej połowie ubiegłego roku zarówno Zarząd, jak i Rada Nadzorcza przeprowadzili rozmowy z częścią osób posiadających duże zadłużenie. W efekcie tych rozmów zawartych zostało 5 umów ugody na ratalną spłatę zadłużenia, na łączną kwotę prawie 34 tysiące złotych. Ponadto toczą się dwa postępowania komornicze o sprzedaż mieszkań w drodze licytacji.

   

  W załączeniu zestawienia:

  Zadłużenie ogółem, Zadłużenie w poszczególnych budynkach, Zadłużenie powyżej 3 miesiące, Ilość mieszkań z zadłużeniem powyżej 3 miesiące (zobacz)


  Zużycie wody w II półroczu 2018r.

  Opublikowano: 6 marca 2019

  Szanowni Mieszkańcy,

  przedstawiamy dane dotyczące zużycia wody w drugim półroczu 2018r., w poszczególnych budynkach. Średnia różnica metrologiczna za okres 01.07.2018r. – 31.12.2018r. wyniosła 1,89%. W żadnym z 28 budynków różnica nie przekroczyła 10%.

   

  W myśl obowiązujących przepisów dopuszczalne różnice metrologiczne są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych wodomierzy. Jak wynika ze specyfikacji zainstalowanych w mieszkaniach wodomierzy, błąd graniczny wynosi ok. 4,5% w przedziale pomiędzy minimalnym a pośrednim strumieniem objętości.

   

  W listopadzie ubiegłego roku, po uzgodnieniach z RPWiK S.A. w Tychach, przeprowadzona została wymiana wszystkich wodomierzy głównych w budynkach. Nowe urządzenia posiadają wbudowane rejestratory pracy, co pozwala na ich odczyt za dany okres bez konieczności zabudowy dodatkowych urządzeń do monitoringu przyłącza. Wykorzystując te możliwości, dla wybranych budynków zlecone zostały ciągłe odczyty rejestratorów wodomierzy głównych (diagnoza przyczyn powstawania różnic).

   

  Prosimy  jednocześnie o bieżącą kontrolę wodomierzy w mieszkaniach i niezwłoczną informację do Spółdzielni o ewentualnych nieprawidłowościach.

   

  Tabele:

  Zestawienie średniego zużycia wody na mieszkańca, Zestawienie różnic metrologicznych (zobacz)


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.