Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

  • Maj 2021 (4)
  • Kwiecień 2021 (4)
  • Marzec 2021 (13)
  • Luty 2021 (10)
  • Styczeń 2021 (3)

  • 2020

  • Grudzień 2020 (7)
  • Listopad 2020 (5)
  • Październik 2020 (6)
  • Wrzesień 2020 (9)
  • Sierpień 2020 (14)
  • Lipiec 2020 (9)
  • Czerwiec 2020 (6)
  • Maj 2020 (10)
  • Kwiecień 2020 (10)
  • Marzec 2020 (11)
  • Luty 2020 (6)
  • Styczeń 2020 (4)

  • 2019

  • Grudzień 2019 (7)
  • Listopad 2019 (9)
  • Październik 2019 (7)
  • Wrzesień 2019 (6)
  • Sierpień 2019 (5)
  • Lipiec 2019 (8)
  • Czerwiec 2019 (6)
  • Maj 2019 (11)
  • Kwiecień 2019 (13)
  • Marzec 2019 (9)
  • Luty 2019 (10)
  • Styczeń 2019 (4)

  • 2018

  • Grudzień 2018 (11)
  • Listopad 2018 (2)
  • Październik 2018 (7)
  • Wrzesień 2018 (5)
  • Sierpień 2018 (8)
  • Lipiec 2018 (4)
  • Czerwiec 2018 (7)
  • Maj 2018 (9)
  • Kwiecień 2018 (6)
  • Marzec 2018 (9)
  • Luty 2018 (9)
  • Styczeń 2018 (3)

  • 2017

  • Grudzień 2017 (5)
  • Listopad 2017 (9)
  • Październik 2017 (6)
  • Wrzesień 2017 (9)
  • Sierpień 2017 (8)
  • Lipiec 2017 (4)
  • Czerwiec 2017 (9)
  • Maj 2017 (9)
  • Kwiecień 2017 (12)
  • Marzec 2017 (8)
  • Luty 2017 (10)
  • Styczeń 2017 (7)

  • 2016

  • Grudzień 2016 (6)
  • Listopad 2016 (5)
  • Październik 2016 (8)
  • Wrzesień 2016 (9)
  • Sierpień 2016 (6)
  • Lipiec 2016 (3)
  • Czerwiec 2016 (5)
  • Maj 2016 (5)
  • Kwiecień 2016 (11)
  • Marzec 2016 (10)
  • Luty 2016 (8)
  • Styczeń 2016 (9)

  • 2015

  • Grudzień 2015 (8)
  • Listopad 2015 (6)
  • Październik 2015 (9)
  • Wrzesień 2015 (12)
  • Sierpień 2015 (8)
  • Lipiec 2015 (6)
  • Czerwiec 2015 (6)
  • Maj 2015 (6)
  • Kwiecień 2015 (9)
  • Marzec 2015 (10)
  • Luty 2015 (7)
  • Styczeń 2015 (8)

  • 2014

  • Grudzień 2014 (7)
  • Listopad 2014 (10)
  • Październik 2014 (8)
  • Wrzesień 2014 (7)
  • Życzenia noworoczne

    Opublikowano: 31 grudnia 2015

    20163


    II nabór ofert wykonawców na bieżącą obsługę eksploatacyjną

    Opublikowano: 28 grudnia 2015

    Łaziska Górne 28.12.2015r.

     

     OGŁOSZENIE

    II TERMIN NABORU OFERT

     

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza nabór ofert wykonawców robót na wykonywanie bieżącej obsługi eksploatacyjnej budynków mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w n/w zakresie prac:

    – prace remontowe ogólnobudowlane,

    – prace remontowe blacharsko dekarskie.

    w okresie od 01.02.2016r. do 31.12.2016r.

    Przy składaniu ofert nie jest wymagane wadium i wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    Szczegółowe warunki zlecania i realizacji robót będzie regulowała umowa zawarta z wykonawcą (druk umowy stanowi załącznik nr 2).

    Oferent może złożyć oferty na wybrane zakresy prac lub na wszystkie zakresy prac.

    Wraz z wypełnionym drukiem oferty  należy złożyć:

    1. Kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub umowę spółki cywilnej. Dokumenty należy potwierdzić pieczęcią i podpisem osoby składającej ofertę.
    2. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości wobec ZUS
    3. Aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
    4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2)

    Powyższe ogłoszenie, druki ofert oraz projekt umowy do pobrania i wydruku zostały załączone poniżej  lub w wersji papierowej można odebrać bezpłatnie w dziale technicznym Spółdzielni w godz.: 800-1400 od poniedziałku do piątku.

    Oferty z podanymi stawkami kosztorysowymi należy złożyć w sekretariacie S.M. „Hutnik”, ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych w terminie do 20.01.2016r. (środa) do godz. 1000.

    Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni, tel.: (32) 736 72 34


    Radosnych Świąt

    Opublikowano: 18 grudnia 2015

    święta 3


    Ogłoszenie o przetargu

    Opublikowano: 18 grudnia 2015

    OGŁOSZENIE

     

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

    I „Wykonanie prac malarskich klatek schodowych oraz korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych.”:

    1. Centrum 1
    2. Centrum 2
    3. Centrum 4 A, B
    4. Centrum 5 A, B, C
    5. Centrum 7 A, B
    6. Parkowa 3

    II „Wykonanie prac malarskich korytarzy piwnicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych.”

    1. Dworcowa 28 A, B
    2. Chopina 14 A, B

     Przetarg odbędzie się w dniu 26.01.2016r. (wtorek) o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

    Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

    Wadium w kwocie 3700,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 26.01.2016r. do godz. 900.

    Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie prac malarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 26.01.2016r. do godz. 900.

    Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

    Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

    Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.

    UWAGA:

    Wykonawca robót przed złożeniem oferty zobowiązany jest do oględzin miejsca wykonywania prac i przygotowania obmiarów we własnym zakresie na podstawie zakresu prac zawartego w załączniku nr 3 do materiałów przetargowych.

     

    (pobierz ogłoszenie do wydruku)


    Plan remontów na rok 2016

    Opublikowano: 15 grudnia 2015

    Szanowni Mieszkańcy,

    w załączeniu przedstawiamy plan remontów zasobów mieszkaniowych na 2016 rok, który na wniosek Zarządu uchwalony został Uchwałą nr 36/2015 Rady Nadzorczej z dnia 30.11.2015r.

    Plan sporządzony został według zasad zawartych w „Regulaminie gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”. W planie ujęte zostało 78 zadań remontowych obejmujących szacunkowe wydatki na łączną kwotę prawie 880 tys. złotych. Zgodnie z zapisami Regulaminu, plan remontów poddany zostanie korekcie w czerwcu 2016r.

    Informujemy też, że Zarząd Spółdzielni opracował i przedłożył Radzie Nadzorczej dokument pod nazwą „Plan potrzeb remontowych na lata 2016-2018” (z uwagi na jego objętość dostępny jest w siedzibie Spółdzielni). Opracowany materiał jest wynikiem bieżących przeglądów budynków, analizy wniosków remontowych złożonych we wrześniu ubiegłego roku, zagadnień poruszanych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Przy jego tworzeniu ważnym czynnikiem była analiza sald ewidencyjnych wpływów i wydatków funduszu remontowego poszczególnych budynków.

    Plan potrzeb remontowych będzie stanowił podstawowy materiał do planowania remontów na kolejne lata, których celami są:

    • wykonanie remontów, które z racji realizacji kapitałochłonnych prac termo renowacyjnych budynków, musiały być przesunięte na termin późniejszy;
    • zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynków;
    • uatrakcyjnienie otoczenia zewnętrznego budynków;
    • bieżące utrzymywanie budynków w niepogorszonym stanie technicznym;

    Dokument ten pozwolił również Zarządowi oszacować wydatki niezbędne na realizację remontów. Szacunkowy koszt remontów w prognozowanym okresie obejmuje kwotę 3,38 mln złotych. Zarząd zawarł w planie potrzeb remontowych większy zakres zadań rzeczowych, niż wskazują na to możliwości finansowe. Zarząd przyjął zasadę, że zadania, które nie zostaną zrealizowane w danym roku, będą pierwszej w kolejności do realizacji w roku następnym. Zadania remontowe, które nie zostaną zrealizowane w okresie objętym planem (2016-2018), w założeniach powinny zostać zakończone w 2019r.

    Zgodnie z „Regulaminem gospodarowania funduszem remontowym Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych “(§ 11) wysokość stawki opłaty na fundusz remontowy powinna uwzględniać:

    • przewidywane wydatki na realizację opracowanych przez Zarząd planów remontowych zasobów mieszkaniowych.
    • wielkość faktycznych potrzeb w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych w okresie, dla którego będą obwiązywać ustalone stawki, wynikająca m. in. z wniosków składanych przez użytkowników lokali,
    • ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego danej nieruchomości, prowadzoną zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.

    Kierując się tym zapisem, Zarząd Spółdzielni złożył wniosek do Rady Nadzorczej o podwyższenie stawki opłaty na fundusz remontowy Spółdzielni do wysokości 1,85 zł/m2/miesiąc. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30.11.2015r. Uchwałą 37/2005 przyjęła proponowaną przez Zarząd wysokość stawki opłaty. Warto dodać, że poprzednia stawka opłaty obowiązywała od 2011r.

    Informujemy więc, że od kwietnia 2016r. zmianie ulega stawka opłaty na fundusz remontowy z dotychczasowej ( 1,70 zł/m2/miesiąc) na stawkę 1,85 zł/m2/miesiąc.

     

    Plan remontów 2016

    Z poważaniem

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych


    Zasady kalkulacji opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów ciepła

    Opublikowano: 15 grudnia 2015

    Szanowni Mieszkańcy,

    uprzejmie informujemy, że na wniosek Zarządu Spółdzielni w dniu 30.11.2015r. Rada Nadzorcza Uchwałą 38/2015 przyjęła nowe stawki opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów ciepła i centralnej ciepłej wody. Nowe stawki obowiązują od stycznia 2016r. Kalkulacja nowych stawek opłat zaliczkowych jest jednym z punktów planu działań związanych z wdrożeniem nowego systemu rozliczeń kosztów zakupu ciepła w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię.

    Warto kilka słów powiedzieć o nowych zasadach kalkulacji stawek. Na koszty ciepła składają się dwa elementy:

    • koszty stałe – są to koszty niezależne od zużycia ciepła, wynikające z wartości mocy zamówionej dla każdego budynku (fakturowane są w zł/megawat/miesiąc);
    • koszty zmienne – są to koszty zależne od zużycia ciepła w poszczególnych budynkach (fakturowane są w złotych/gigadżul).

    Dostawcą ciepła dla Spółdzielni jest PEC sp. z o.o. w Tychach. Należy jednak zwrócić uwagę, że faktura PEC oprócz kosztów stałych i zmiennych PEC-u, zawiera też koszty Tauron Wytwarzanie S.A. (zarówno stałe, jak i zmienne). Ceny Tauron Wytwarzanie S.A. stanowią ponad 60% kosztów ciepła kupowanego przez Spółdzielnię.

    Podstawą kalkulacji nowych opłat zaliczkowych było więc ustalenie prognozowanych cen ciepła stosowanych przez obu wspomnianych wyżej dostawców, według stosowanych przez nich taryf (zobacz prognozę cen dostawców);

    W następnych etapach postępowania:

    1. na podstawie zamówionej mocy cieplnej dla poszczególnych budynków, której nowe wartości będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, oszacowane zostały koszty stałe dla każdego budynku (zobacz moc zamówioną dla budynków);
    2. na podstawie szacunkowego zużycia ciepła w poszczególnych budynkach w 2016r., wyliczonego jako średnie zużycie z lat 2012-2015, oszacowane zostały koszty zmienne dla każdego budynku (zobacz zużycie ciepła w budynkach);

    Na podstawie wartości tych parametrów oszacowany został całkowity koszt energii cieplnej w 2016r. dla poszczególnych budynków.

    W następnym etapie oszacowane koszty ciepła rozliczone zostały na jednostkę powierzchni, przyjmując dla części budynków następujące zasady rozliczenia:

    1. dla budynków, w których znajdują się nieopomiarowane lokale użytkowe, będące przedmiotem najmu przyjęta została zasada, że lokale te ponoszą koszt w wysokości 120% (za całą zajmowaną powierzchnię) średniego kosztu energii cieplnej dla danego budynku. Do wyliczenia wysokości stawek opłat dla lokali mieszkalnych prognozowany koszt energii cieplnej w tych budynkach pomniejszony został o zaliczki, które powinni ponosić najemcy lokali użytkowych;
    2. dla budynków, w których piwnicach znajdują się lokale użytkowe lub lokale techniczne (węzły cieplne, stacje transformatorowe, garaże) wyodrębnione lub docelowo będące przedmiotem wyodrębnienia, przyjęta została zasada, że lokale te ponoszą koszt w wysokości 50% średniego kosztu energii cieplnej dla danego budynku. Koszt ten pokryty zostanie przez najemców lub z kosztów mienia Spółdzielni. Do wyliczenia wysokości stawek dla lokali mieszkalnych prognozowany koszt energii cieplnej w tych budynkach pomniejszony został o koszty ogrzewania lokali technicznych;

    Ostatecznie wysokość nowych stawek opłat zaliczkowych na koszty ciepła w 2016r. odniesiona została do stawek obowiązujących obecnie oraz kosztów poniesionych za poprzedni sezon grzewczy.

     

    Podstawą prawną działań Zarządu są zapisy ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.

    Zgodnie z art. 45a ust. 1 „Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat (…) wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy (…) ciepło”. Opłaty te stanowią koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkałe i użytkowane przez osoby niebędące odbiorcami (art. 45a ust. 2 ww. ustawy).

    Zgodnie z zapisem zawartym w art. 45a ust. 4 koszty zakupu dostarczanego ciepła są rozliczane w opłatach pobieranych od lokatorów i użytkowników lokali, przy czym wysokość opłat pobieranych od lokatorów powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.

     

    Odnosząc się do przeprowadzonych rozmów z Mieszkańcami po rozliczeniu sezonu grzewczego 2014/2015 chcemy wyraźnie podkreślić, że zgodnie z jednym z wniosków polustracyjnych, Spółdzielnia nie jest uprawniona do pobierania zdecydowanie wyższych opłat zaliczkowych, niż wskazuje na to prognoza kosztów. Nie możemy tak ustalać wysokości zaliczek, aby nadpłaty po rozliczeniu sezonu grzewczego były jak najwyższe. Dlatego też kalkulację opłat zaliczkowych oparto na prognozowanych cenach dostawców, wartości mocy zamówionej i szacunkowym zużyciu ciepła.

    Z poważaniem

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych


    W Wigilię Spółdzielnia będzie nieczynna

    Opublikowano: 14 grudnia 2015

    Szanowni Mieszkańcy,

    Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Łaziskach Górnych,

    uprzejmie informuje, że w dniu 24.12.2015r. (tj. czwartek)

    administracja  i  kasa  Spółdzielni

    będą nieczynne,

    w związku z dniem  wolnym  od  pracy  za drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

    tj. 26.12.2015r.  przypadający w sobotę.

    Podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, Zarządzenie Prezesa   Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych z dnia 24.11.2015r.

    Za ewentualne utrudniania przepraszamy.

    Równocześnie przypominamy, że w piątki, do końca marca 2016r. kasa Spółdzielni jest nieczynna.


    Zaproszenie na spotkanie

    Opublikowano: 3 grudnia 2015

    Szanowni Mieszkańcy,

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych zaprasza mieszkańców budynków przy ul. Energetyków nr 7, 9 i 11-13-15   oraz przy ul.  Parkowej 2,  na spotkanie w dniu 10.12.2015r. (tj. czwartek) o godz. 17:00 w sali Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych. Tematem spotkania będzie nowy sposób zagospodarowania terenu i boiska Parkowa – Energetyków.


    W poniższe pole wpisz HUTNIK

    Hutnik
    Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
    Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.