Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Zaległości w opłatach za mieszkania wg stanu na dzień 31.08.2015r.

  Opublikowano: 27 października 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni przedstawia informację dotyczącą wysokości zadłużenia użytkowników mieszkań z tytułu opłat mieszkaniowych, według stanu na 31.08.2015r.

  Tabela 1 – Zaległości w opłatach od początku roku;

  Tabela 2 – Zaległości w opłatach w porównaniu do analogicznych okresów lat ubiegłych;

  Tabela 3 – Zaległości w opłatach powyżej 3 miesięcy w poszczególnych budynkach;

  Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1 poziom zadłużenia nieco wzrósł od początku roku (0,59 punkta procentowego), jednocześnie maleje liczba mieszkań posiadających zadłużenie. Mówiąc o całkowitej liczbie mieszkań posiadających zadłużenie (273 mieszkania) warto wskazać, że 103 z nich posiadało zadłużenie łącznie na kwotę ok. 1.870,- złotych. Jest ono wynikiem bieżących rozliczeń, błędnie wypełnianych blankietów opłat czy też zleceń stałych w bankowości elektronicznej.

  Porównując dane z końca sierpnia bieżącego roku z analogicznymi okresami lat poprzednich (tabela 2), utrzymana została korzystna tendencja, zarówno pod względem wskaźnika procentowego zadłużeń do naliczeń, jak i spadku ogólnej liczby mieszkań posiadających zadłużenie. Cały czas problem stanowią zadłużenia powyżej 3 miesięcy (tabela 3). Co prawda w niektórych przypadkach zadłużenie to udało się istotnie zniwelować lub zatrzymać jego narastanie, cały czas zadłużenie w tej grupie jest wysokie.

  Należy zwrócić uwagę na fakt wydłużenia terminu wnoszenia opłat czynszowych, który w znacznym stopniu wpłynął na zmniejszenie zadłużenia z 08/2014 – 404.549,22 złotych na 366.879,75 złotych w 08/2015.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” uprzejmie przypomina, że zgodnie treścią §82 Statutu Spółdzielni opłaty mieszkaniowe należy uiszczać bez wezwania co miesiąc, w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę wpływu środków finansowych do kasy lub na konto Spółdzielni. Powyższy termin ustalony został przez Walne Zgromadzenie Członków w maju bieżącego roku. Zmiana poprzedniego terminu (do 10-go każdego miesiąca) dokonana została na wniosek Zarządu i podyktowana była oczekiwaniem Mieszkańców wydłużenia terminu wnoszenia opłat i jego dostosowania do terminów otrzymywania wynagrodzeń, świadczeń emerytalno-rentowych i innych.

   

  Warto też podkreślić, że wysokość naliczeń w stosunku do której liczone są podstawowe wskaźniki zadłużenia, dzięki obniżce między innymi stawki opłaty eksploatacyjnej i stawki zaliczkowej opłaty na centralne ogrzewanie, jest niższa o ponad 114 tys. złotych (w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku).

  W okresie od maja do sierpnia bieżącego roku:

  1. wniesiony został jeden pozew do sądu o zapłatę,
  2. z egzekucji komorniczej uzyskana została kwotę ponad 4.600,- złotych,
  3. zawarto umowy ugody na ratalną spłatę zadłużenia, na łączną kwotę prawie 55.000,- złotych.

  Zarząd występuje też z wnioskami do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji, kontynuowane są rozmowy z dłużnikami o możliwości ratalnej spłaty długu.


  Nieporządane naklejki

  Opublikowano: 23 października 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  w związku z pojawieniem się na większości drzwi wejściowych do budynków i nie tylko tam, jaskrawych naklejek „POŻYCZKI PRYWATNE” informujemy, że zostały one zamieszczone bez zgody Spółdzielni. Użytkownik telefonu podanego na naklejce w rozmowie z pracownikiem Spółdzielni odnosił się wulgarnie i niegrzecznie. Ponadto informacja na naklejce nie zawiera żadnych danych rejestrowych czy też adresowych podmiotu oferującego „pożyczkę”. Pragniemy ostrzec przed nawiązywaniem umów z tzw. „pseudo kredytodawcami” oraz prosić Państwa o reagowanie na tego typu dewastacje mienia Spółdzielni, gdyż naklejki te są trudne do usunięcia i szpecą wejścia do budynków.

   

  naklejki

   


  Harmonogram wymiany podzielników przez Energosystem Rybnik Sp. z o.o.

  Opublikowano: 19 października 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  w ślad za informacją o wymianie podzielników kosztów ciepła z dnia 14.10 br., w załączeniu publikujemy harmonogramy zabudowy nowych podzielników elektronicznych z funkcją radiowego odczytu wraz z demontażem obecnie zamontowanych podzielników, przez firmę Energosystem Rybnik sp. z o.o. z Rybnika (zobacz I, zobacz II). Po przeprowadzeniu wymiany wykonawca przekaże Państwu instrukcję obsługi podzielników.

  Prosimy o zastosowanie się do wyznaczonych terminów oraz w imieniu firmy Energosystem prosimy o usunięcie wszelkich przeszkód blokujących dostęp do podzielników.


  Wymiana podzielników kosztów ciepła

  Opublikowano: 14 października 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że na przełomie października i listopada bieżącego roku przeprowadzona zostanie kompleksowa wymiana podzielników kosztów ciepła we wszystkich mieszkaniach. W trakcie procedury konkursu ofert do realizacji całego zadania wybrana została firma Energosystem sp. z o.o. z Rybnika, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową. Firma ta będzie też prowadzić proces rozliczeniowy i serwisowy w skali całych zasobów Spółdzielni.

  Szczegółowy harmonogram wymiany przekazany zostanie w późniejszym terminie.

   

  Decyzja o wymianie urządzeń podyktowana była następującymi czynnikami:

  • stan techniczny podzielników jest jednym z ważnych elementów poprawnego systemu rozliczeń kosztów ciepła w budynkach (obecnie prawie 40% podzielników to tzw. urządzenia wyparkowe oparte na parowaniu cieczy, pozostałe to urządzenia elektroniczne, duża część podzielników ma już prawie dziewięć lat, tylko trzy budynki posiadają możliwość radiowego odczytu wskazań);
  • kompleksowe wprowadzenie możliwości radiowego odczytu urządzeń usprawni cały proces rozliczenia kosztów i zapewni jego jednolitość;
  • możliwość redukcji kosztów podzielników w planie gospodarczo-finansowym Spółdzielni;
  • współpraca z jedną z firm prowadzących do tej pory rozliczenia kosztów była mało efektywna i nie spełniała oczekiwań Spółdzielni;

   

  Warto podkreślić, że w trakcie procedury konkursowej Spółdzielnia uzyskała bardzo korzystne warunki zarówno finansowe, jak i organizacyjne (szczegóły oferty do wglądu w Spółdzielni).

   

  Ważne: wskazania starych podzielników zostaną odczytane i uwzględnione przy kolejnym rozliczeniu kosztów.

   

  Podzielniki kosztów ciepła mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Warto więc przytoczyć kilka faktów. W Polsce około połowa lokali w budynkach wielolokalowych rozliczana jest na podstawie wskazań podzielników kosztów (3,5 mln lokali). Jak wynika ze statystyk, stawki opłat za ciepło w przeliczeniu na 1m2 kształtują się następująco:

   

  Bez podzielników1 Z podzielnikami1

  SM „Hutnik”2

  Stawka minimalna (zł) 2,18 1,15 1,80
  Stawka średnia (zł) 3,34 2,72 2,76
  Stawka maksymalna (zł) 7,30 6,70 5,00

  1) na podstawie opracowania Urzędu statystycznego w Katowicach „Gospodarka mieszkaniowa w województwie śląskim” – dane za 2012r.

  2) stawki zaliczkowe na poczet kosztów zakupu ciepła w 2015r.

   

  Według różnych danych stawki opłat zaliczkowych na koszty ciepła dla lokali wyposażonych w podzielniki są o 15–30% niższe.

  Jak wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012r. w sprawie efektywności energetycznej (art. 9), w budynkach wielomieszkaniowych i wielofunkcyjnych z własnym źródłem centralnego ogrzewania/chłodzenia lub zaopatrywanych z sieci ciepłowniczej lub z centralnego źródła obsługującego większą liczbę budynków do dnia 31 grudnia 2016r. zostaną zamontowane, tam gdzie jest to technicznie wykonalne i opłacalne, liczniki zużycia indywidualnego do pomiaru zużycia energii cieplnej lub chłodzącej lub ciepłej wody dostarczanej do każdego lokalu. W przypadku gdy zastosowanie indywidualnych liczników nie jest technicznie wykonalne lub nie jest opłacalne, do pomiarów zużycia energii cieplnej na każdym grzejniku stosowane są indywidualne podzielniki kosztów ciepła”. Wynika z tego zapisu, przynajmniej z formalnego punktu widzenia, że stosowanie podzielników kosztów ciepła będzie obowiązkiem po roku 2016.

   

  Wynika z powyższych, że zasadnym jest kontynuowanie w Spółdzielni rozliczeń na poszczególne lokale w oparciu o wskazania podzielników kosztów ciepła.

  Aby jednak cały system rozliczeń działał właściwie, wszystkie parametry mające wpływ na koszty muszą być ustalone poprawnie. Opis działań Zarządu w tym zakresie zawarto we wcześniejszym materiale.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”


  Modernizacja systemu rozliczeń kosztów zakupu ciepła

  Opublikowano: 14 października 2015

  Szanowni Mieszkańcy, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków, posiedzeń Rady Nadzorczej i bieżących spotkań wielokrotnie była mowa o konieczności racjonalizacji systemu rozliczeń kosztów zakupu ciepła zużywanego przez poszczególne budynki. Obecny system rozliczeń bez wątpienia nie jest doskonały. Ponieważ wpływ na taki stan rzeczy ma kilka czynników, Zarząd Spółdzielni przedkłada plan działań związanych z wdrożeniem nowego systemu rozliczeń kosztów zakupu ciepła w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię (zobacz).

   

  W ocenie Zarządu Spółdzielni do poprawy obecnej sytuacji przyczynią się następujące działania:

  • Prawidłowo ustalona moc zamówiona (parametr kupowany u dostawcy) dla poszczególnych budynków, z uwzględnieniem faktycznego zużycia ciepła. Moc zamówiona musi podlegać korekcie na podstawie analizy zużycia ciepła w budynkach;
  • Doprowadzenie urządzeń wskaźnikowych (podzielników) do jednolitego standardu technicznego, wprowadzenie możliwości radiowego odczytu podzielników. Obecnie prawie 40% podzielników to tzw. urządzenia wyparkowe oparte na parowaniu cieczy, pozostałe to urządzenia elektroniczne. Duża część podzielników ma już prawie dziewięć lat, tylko trzy budynki posiadają możliwość radiowego odczytu wskazań;
  • Ujednolicenie okresu rozliczeniowego kosztów zakupu ciepła dla wszystkich budynków, odstąpienie od obecnego podziału budynków na dwie grupy, z różnym okresem rozliczeniowym;
  • Opracowanie nowych wartości współczynników korygujących wskazania podzielników ze względu na położenie mieszkania w bryle budynku. Stosowanie różnych systemów i algorytmów rozliczeń (tak jak jest obecnie) powoduje brak spójności rozliczeń i jest nieuzasadnione. Każda z dwóch firm rozliczających obecnie koszty zakupu ciepła stosuje inny mechanizm rozliczeń i inne współczynniki korygujące. Powoduje to niezrozumienie wśród Mieszkańców i komplikacje w prawidłowej realizacji całego procesu.
  • Opracowanie i wdrożenie nowego regulaminu rozliczania kosztów zakupu ciepła, proponowana w oparciu o przeanalizowane dane i wskaźniki zasady rozliczeń:
   • wszystkie koszty stałe (moc zamówiona, przesył) rozliczane są według powierzchni, jest to ta część kosztów zakupu ciepła, która jest całkowicie niezależna od wielkości zużycia ciepła w budynkach i poszczególnych mieszkaniach;
   • wszystkie koszty zmienne rozliczane są według zasady 50/50, 50% kosztów zmiennych jako koszty nieopomiarowane rozliczane są według powierzchni, 50% kosztów zmiennych jako koszty opomiarowane rozliczane jest na podstawie ilości jednostek wskazanych przez podzielniki (taką strukturę rozliczeniową jednoznacznie potwierdza średni współczynnik kubaturowy dla budynków);
  • Kalkulacja stawek zaliczkowych opłat w poszczególnych budynkach odbywa się
   na podstawie prognozowanych cen ciepła stosowanych przez dostawców, w oparciu o prognozowane zużycie ciepła;
  • Ujednolicenie taryf dostawcy usług przesyłowych stałych i zmiennych (PEC sp. z o.o.) w skali wszystkich budynków poprzez sprzedaż na rzecz PEC sp. z o.o. infrastruktury ciepłowniczej (węzłów cieplnych). Obecnie poszczególne budynki rozliczane są w czterech różnych taryfach cenowych;

  Harmonogram poszczególnych działań przedstawiono w załączonej tabeli. Jego realizacja powinna doprowadzić do stworzenia spójnego i zrozumiałego systemu rozliczeniowego. Należy jednocześnie stwierdzić, że ostateczne efekty działań będzie można dostrzec w 2017r.

   

  Podstawą prawną działań Zarządu są zapisy ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.

  Zgodnie z art. 45a ust. 1 Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat (…) wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy (…) ciepło, przy czym odbiorcą w tym przypadku jest spółdzielnia mieszkaniowa. Opłaty te stanowią koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkałe i użytkowane przez osoby nie będące odbiorcami (art. 45a ust. 2 ww. ustawy).
  Zgodnie z zapisem zawartym w art. 45a ust. 4 koszty zakupu dostarczanego ciepła są rozliczane w opłatach pobieranych od lokatorów i użytkowników lokali, przy czym wysokość opłat pobieranych od lokatorów powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.

   

  Zgodnie z art. 45a ust. 6 jeżeli wyłącznym ciepła dostarczonego do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczenie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła.
  Według przepisu art. 45a ust. 8 pkt 1 koszty zakupu ciepła, w części dotyczącej ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych, rozlicza się stosując metody wykorzystujące: wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, lub powierzchnię lub kubaturę tych lokali.
  Zgodnie z treścią przepisu art. 45a ust. 9, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalenie opłat zapewniających wyłączne pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
  Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o której mowa w ust. 9 w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”, regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości osobom (nie będącym odbiorcami w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, zajmującym lokale mieszkalne i użytkowe w budynku wielolokalowym) w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania (art.45a ust.10).

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”


  Spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami

  Opublikowano: 14 października 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Łaziska Górne opublikowane zostało zaproszenie na spotkania Burmistrza Miasta Aleksandra Wyry z mieszkańcami, w miesiącach październiku i listopadzie br.  Zachęcamy Państwa do zapoznania się  i udziału. (zobacz)


   


  Przerwa w dostawie wody – Osiedle Centrum

  Opublikowano: 7 października 2015

  Szanowni Mieszkańcy os. Centrum,

  informujemy, że w związku z wymianą sieci wodociągowej na terenie osiedla, wykonywanej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Tychy, w dniu 08.10.2015r. (czwartek) w godz. 800 – 1700 wystąpi przerwa w dostawie wody do budynków nr 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7  i 9. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

   


  Sprzątanie terenów zewnętrznych

  Opublikowano: 2 października 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  uprzejmie informujemy, że w dniu 07.10. br. tj. środa, odbędzie się  sprzątanie osiedli. W ramach sprzątania przeprowadzone będzie miedzy innymi koszenie trawników, zbiórka liści, przycinanie krzewów i żywopłotów oraz zamiatanie chodników. W imieniu wykonawcy Firmy Usługowej „KRYSPIN” oraz własnym przepraszamy za ewentualne utrudnienia w terenie związane z pracami porządkowymi.

  Zarząd

  Spółdzielni Mieszkaniowej “HUTNIK”


  Informacja o stawkach za sprzątanie klatek schodowych

  Opublikowano: 2 października 2015

  Szanowni Mieszkańcy,

  w załączeniu prezentujemy wykaz budynków z informacją o ilości mieszkań zadeklarowanych na odpłatne sprzątanie i wysokości obowiązujących opłat w poszczególnych budynkach, od m-ca października br. Łączna liczba zadeklarowanych wzrosła do 601, co  stanowi  88% sumy lokali mieszkalnych (zobacz).

  Aktualne harmonogramu uwzględniające deklaracje złożone do dnia 02.10.2015r. , opublikowane zastały w zakładce NA OSIEDLACH z podziałem na osiedla oraz ulice.

  Zachęcamy wszystkich Państwa, którzy jeszcze do tej pory nie złożyli wniosku/deklaracji na odpłatne sprzątanie, do jej złożenia. Dla ułatwienia załączamy do pobrania druk wniosku/deklaracji (pobierz).


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.