Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Wykonanie planu remontów w 2014r.

  Opublikowano: 24 lutego 2015

  Szanowni Mieszkańcy, w załączeniu przedstawiamy wykonanie planu remontów w 2014r., w ujęciu na osiedla oraz dla poszczególnych nieruchomości. Prace remontowe wymienione w zestawieniach sfinansowane zostały w ramach odpisu na fundusz remontowy.

  Osiedle Centrum – Pocztowa – Sobieskiego (zobacz)

  Osiedle Parkowa – Energetyków – Chopina (zobacz)

  Osiedla Dworcowa (zobacz)

   


  Regulamin udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni

  Opublikowano: 24 lutego 2015

  Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza uchwałą 3/2015 uchwaliła Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”. Zgodnie z art. 81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

  Opisane w regulaminie procedury powstały w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych i sprawnej organizacji pracy Spółdzielni. Podkreślić należy, że na Spółdzielni ciąży obowiązek takiego ustalenia zasad zapoznawania się z dokumentami wskazanymi w ustawach i Statucie Spółdzielni, aby z jednej strony umożliwić Członkom Spółdzielni dostęp do nich, a z drugiej strony zapewnić przestrzeganie przez Spółdzielnię przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Spółdzielnia jako administrator danych osobowych zobowiązana jest przestrzegać zasad ich ochrony. Przyjęte procedury w ocenie Zarządu zabezpieczają Spółdzielnię przed ewentualną odpowiedzialnością karną oraz odszkodowawczą za niezgodne z prawem przetwarzanie i udostępnianie danych. Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu (zobacz).

  Przypominamy również, że większość podstawowych dokumentów dostępna jest na stronie internetowej Spółdzielni.


  Kodeks dobrych praktyk spółdzielczych

  Opublikowano: 20 lutego 2015

  Szanowni Mieszkańcy, zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym dokumentem – “Kodeksem dobrych praktyk spółdzielczych” opracowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą, który został zatwierdzony 22 listopada 2008 roku przez IV Kongres Spółdzielczości. Według autorów dokumentu „poziom przestrzegania norm i zasad moralnych ma zasadnicze znaczenie dla budowania właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku spółdzielczym a także postrzegania spółdzielni przez otoczenie zewnętrzne. Szczególne wymogi w tym zakresie stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska oraz członkami organów samorządowych pełniących funkcje opiniotwórcze, kontrolne i decyzyjne. Od osobistej postawy członków tych gremiów ich kompetencji, poczucia odpowiedzialności, obiektywizmu, bezstronności i bezinteresowności oraz współpracy i wzajemnego poszanowania zależą zarówno efekty działalności spółdzielni jak i akceptacja i poparcie spółdzielczej formy przez członków i szeroką opinię społeczną”.

  W Polsce spółdzielczość mieszkaniowa jest istotnym podmiotem w segmencie zarządzania zasobami lokalowymi. Warto przytoczyć liczby: ok. 3,15 mln mieszkań w skali kraju stanowią zasoby mieszkaniowe zarządzane przez spółdzielnie, spółdzielczość mieszkaniowa zrzesza ponad 4,2 mln członków (dane z 2007r.). W województwie śląskim ok. 30% zasobów mieszkaniowych zarządzanych jest przez spółdzielnie, koszt utrzymania zasobów spółdzielczych w 2012r. wyniósł w województwie śląskim ponad 3 mld złotych. Z przytoczonych liczb wynika, jak istotny wpływ spółdzielnie mieszkaniowe mają na warunki życia wielu milionów rodzin.

  Zapraszamy do lektury dokumentu. (pobierz)


  Przerwa w dostawie ciepła dla budynków przy ul. Dworcowej

  Opublikowano: 18 lutego 2015

  Szanowni Mieszkańcy, informujemy że w dniu 19.02.2015r. tj. czwartek  w godzinach od 8:00 do 20:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody dla budynków przy ul. Dworcowej od nr 26 do nr 36. Jak poinformowało nas PEC Sp. z o.o. w Tychach pismem znak 2015/00793/PD z dnia 18.02.2015r., przerwa w dostawie ciepła wynika z konieczności dokonania prac związanych z przepięciem sieci ciepłowniczej w rejonie skrzyżowania ulic Radosnej i Krokusów w Łaziskach Górnych.

  Za powstałe z tego tytułu niedogodności PEC Sp. z o.o. serdecznie przeprasza i będzie czynił starania aby zminimalizować czas prowadzonych prac na sieci ciepłowniczej.


  Zadłużenie lokali mieszkalnych według stanu na dzień 31.12.2014r.

  Opublikowano: 18 lutego 2015

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych informuje, że zaległości w opłatach za lokale mieszkalne według stanu na dzień 31.12.2014r. wyniosły 326.662,48 zł, co stanowi 8,54 % wysokości naliczeń za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Oznacza to spadek wskaźnika w stosunku do końca 2013r. o 1,5 punktu procentowego (nastąpił spadek zaległości w opłatach za lokale mieszkalne o kwotę 50.631,65 zł).

  W 2014 r. zawartych zostało 21 umów – ugody na ratalną spłatę zadłużenia czynszowego na łączną kwotę 123.989,42 zł (co stanowi 45 % mieszkań posiadających zadłużenie ponad

  3 m-ce). W załączeniu przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące zadłużenia lokali mieszkalnych.(zobacz)


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 12 lutego 2015

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  „Wykonanie prac malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Łaziskach Górnych.”:

  – Energetyków 7 A, B

  – Energetyków 9 A, B, C

  – Pocztowa 1B

  – Pocztowa 2 A, B

  Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2015r. (poniedziałek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 2800,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 09.03.2015r.do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonanie prac malarskich klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w zasobach S.M. „Hutnik” w Łaziskach Górnych” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 09.03.2015r. do godz. 900.

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 9 lutego 2015

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego pisemnych ofert na wykonanie prac:

  „Remont placu zabaw na os. Centrum w Łaziskach Górnych – działka nr 1195/55”

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2015r. (czwartek) o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto lub otrzymać np. drogą elektroniczną, po uzyskaniu potwierdzenia wniesienia opłaty za materiały.

  Wadium w kwocie 4000,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 26.02.2015r. do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Remont placu zabaw na os. Centrum w Łaziskach Górnych – działka nr 1195/55” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 26.02.2015r. do godz. 900.

   

  Informacja o wynikach przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.