Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Dzień wolny za Wszystich Świetych

  Opublikowano: 30 października 2014

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, uprzejmie informuje, że w dniu 07.11.2014r.              (tj. piątek) administracja  i  kasa  Spółdzielni  będą nieczynne w związku z dniem  wolnym  od  pracy  za dzień   1 listopada 2014r.

  Podstawa prawna: art. 130 § 2 Kodeksu Pracy, Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych nr 432/2014 z dnia 17.10.2014r.

  Za utrudniania przepraszamy.


  Stanowisko Zarządu w sprawie kampanii wyborczej

  Opublikowano: 30 października 2014

  Zarząd Spółdzielni stoi na stanowisku, że jedną z zasadniczych wartości ruchu spółdzielczego jest jego apolityczny charakter. Tym samym charakterem powinny cechować się działania organów Spółdzielni, w tym Zarządu. Pozwala to na zachowanie całkowitej bezstronności przy podejmowaniu decyzji, opartych wyłącznie na merytorycznych przesłankach. Spółdzielnie mieszkaniowe należą do podmiotów znajdujących się pod silną presją społeczną. Należy też dodać, że każda forma przekazu ze strony Spółdzielni w kierunku Mieszkańców spotyka się z określonym odbiorem. Zachowanie więc wysokich norm moralnych i etycznych, pozbawionych podłoża politycznego, ma szczególne znaczenie.

  Wybory do organów samorządu terytorialnego, jak zresztą każde wybory ze swej natury mają charakter polityczny. Ścierają się zarówno poglądy o charakterze społeczno-gospodarczym, ale też politycznym. Rywalizacja polityczna w wyborach samorządowych jest zapewne najlepszym przykładem demokracji w działaniu. Waga tych wyborów i zachowanie wysokich standardów wynika z faktu, że są to wybory, zarówno w sensie materialnym, ale także symbolicznym, najbliższe obywatelowi. Spółdzielnia nie powinna w żaden sposób oddziaływać na niezależne decyzje wyborcze obywateli.

  Wobec powyższego, dla podkreślenia swojej bezstronności organ Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”, jakim jest Zarząd podjął uchwałę o nieudzielaniu zgody na umieszczanie materiałów wyborczych – zarówno poszczególnych Komitetów, jak i pojedynczych kandydatów – w gablotach ogłoszeniowych Spółdzielni.

  Decyzja ta wynika z przekonania, że Mieszkańcy mają różne preferencje wyborcze, a więc oddanie głosu wyborczego powinno być decyzją niezależną, nie obarczoną żadnymi sugestiami. Wyrażanie zgody na umieszczanie materiałów wyborczych w oficjalnych tablicach ogłoszeniowych Spółdzielni mogłoby być odczytane przez część Mieszkańców, jako zajmowanie przez Zarząd lub poszczególnych jego członków określonego stanowiska, wskazywanie określonych preferencji wyborczych.

  Korzystanie z ogólnodostępnych miejsc na ogłoszenia, znajdujących się zarówno w budynkach jak i w ich otoczeniu, umieszczanie materiałów wyborczych w skrzynkach pocztowych, a także prowadzenie innych form kampanii pozostaje poza oceną Zarządu. Zarząd Spółdzielni zwraca jednak uwagę, że prowadząc kampanię w opisanych wyżej miejscach każdy Komitet Wyborczy i kandydat czyni to we własnym imieniu i na własne ryzyko.

  Polityka lokalna stanowi płaszczyznę, na której wyborca odnajduje poczucie wypływu na miejsce, w którym żyje. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych życzy wszystkim kandydatom startującym w nadchodzących wyborach samorządowych powodzenia. Jesteśmy przekonani że hasło „pro publico bono” – dla dobra publicznego, przyświeca wszystkim osobom kandydującym.

   Z wyrazami szacunku

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych


  Nowe procedury windykacji

  Opublikowano: 29 października 2014

  Informujemy, że na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27.10.2014r., uchwałą nr 55/2014 uchwaliła nową „Procedurę postępowania Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych wobec osób względem niej zadłużonych” (zobacz).

  Przy tej okazji Zarząd Spółdzielni chciałby zwrócić uwagę na sprawę terminu wnoszenia opłat mieszkaniowych.

  Szanowni Mieszkańcy, w drugiej połowie września Zarząd skierował do części z Państwa informację o stanie należności wskazującą, że w statutowym terminie nie została uregulowana opłata za mieszkanie. Część z Państwa otrzymała też wezwania do zapłaty.

  W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z §8 pkt 1 oraz §82 pkt 10 opłaty za używanie lokali należy uiszczać z góry do 10-go każdego miesiąca (Statut Spółdzielni dostępny jest w zakładce „akty prawne”). Z wieloma z Państwa zarówno pracownicy, jak i członkowie Zarządu mieli okazję przeprowadzić spotkania wyjaśniające cel i zasadność tych działań. Odnosiliśmy wrażenie, że argumentacja prezentowana podczas tych spotkań spotykała się z Państwa zrozumieniem.

  Szanowni Mieszkańcy, Zarząd Spółdzielni nie może stosować zapisów Statutu w sposób wybiórczy, według indywidualnych interpretacji i kryteriów. Statut jest podstawowym aktem prawnym Spółdzielni (można wręcz stwierdzić, że jest to „konstytucja” Spółdzielni). Co więcej, jeżeli poszczególne jego postanowienia nie odpowiadają woli Członków, należy je dostosować do obecnych oczekiwań i uwarunkowań wynikających z otoczenia zewnętrznego.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” chce z całą mocą podkreślić, że zdaje sobie sprawę z kolizji pomiędzy otrzymywaniem przez część z Państwa wynagrodzeń oraz świadczeń emerytalno-rentowych, a statutowym terminem wnoszenia opłat mieszkaniowych. Dlatego też na przyszłorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków (organ uprawniony do dokonywania zmian w Statucie) wystąpimy z inicjatywą zmiany terminu wnoszenia opłat. Mamy nadzieję, że spotka się to z aprobatą większości Członków Spółdzielni.

   

  Na koniec należy zadać pytanie, jakie efekty przyniosły podjęte przez Spółdzielnię działania windykacyjne? Otóż jak wykazała przeprowadzona analiza poziomu zadłużenia, w stosunku do 10 września spadł on o prawie 39 tys. złotych (ok. 10% ogólnego zadłużenia). Zawartych zostało 10 umów ugody na łączną kwotę zadłużenia ok. 33 tys. złotych. Zawarte umowy ugody będą na bieżąco monitorowane. Przedstawione efekty oznaczają, że czasami wystarczy nieco większa dyscyplina finansowa, by móc realizować opłaty mieszkaniowe w ustalonym terminie. Ponowna analiza zaległości czynszowych przeprowadzona zostanie na koniec listopada br.

   

  W imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych chciałbym złożyć podziękowania wszystkim Mieszkańcom, którzy realizują swoje zobowiązania wobec Spółdzielni w statutowym terminie. Jest to bez wątpienia w obecnym czasie wysiłek finansowy z Państwa strony. Zwracam jednak uwagę, że większość z ponoszonych przez Państwa opłat ma charakter niezależny od Spółdzielni (ok. 70%). Ze swej strony będziemy dokładać starań aby opłaty (w szczególności te zależne od Spółdzielni) były na optymalnym poziomie.

  Z poważaniem

  Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

  w Łaziskach Górnych


  Rozliczenie zużycia wody za III kwartał

  Opublikowano: 27 października 2014

  Podstawowe zasady rozliczania zużycia wody zawarte są w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która to w art. 26 ust. 2 stanowi, że „jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych (np. spółdzielnia mieszkaniowa), jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego”. I dalej, w art. 26 ust. 3 ustawy jest zapisane, że „właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań (pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych). Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczenia obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach”. W oparciu o ten przepis opracowany został w 2014r. i uchwalony przez Radę Nadzorczą „Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”, który zawiera szczegółowe zasady rozliczeń.

  Należy też wyraźnie podkreślić że zgodnie z art. 27 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. Tak więc w oparciu o ten przepis i zawartą umowę, faktury przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wystawiane są na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego w budynku.

  Z przytoczonych przepisów wynika, że jeżeli suma wskazań wodomierzy indywidualnych w budynku nie pokrywa się ze stanem wodomierza głównego budynku (koszty zakupu wody do budynku według faktur dostawcy), powstała różnica rozliczana jest na wszystkich użytkowników budynku. Zgodnie z regulaminem obowiązującym w Spółdzielni różnica rozliczana jest według ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości.

  Faktem jest, że wskazania wodomierza głównego różnią się od sumy wskazań wodomierzy indywidualnych (zainstalowanych zarówno w mieszkaniach, lokalach użytkowych, jak i w pomieszczeniach technicznych). Należy nadmienić, że różnice te występują praktycznie zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MID. Część spółdzielni zwracało się w tej sprawie do Głównego Urzędu Miar. W odpowiedziach Główny Urząd Miar wyjaśniał, że w trakcie eksploatacji wodomierzy zawsze będzie występować różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego oraz sumą wskazań wodomierzy indywidualnych. Wynika to z technicznych własności wodomierzy, w szczególności charakterystyki błędów oraz faktu, że wodomierz główny musi być przystosowany do pomiarów objętości przy przepływach strumienia nawet kilkudziesięciokrotnie większych niż wodomierze mieszkaniowe (jest bardziej czuły). Jedna ze spółdzielni zwracała się w 2011r. też w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury. W odpowiedzi Ministerstwo przedstawiło następujące stanowisko: „miejscem wykonywania umowy o dostawę wody jest zawór za wodomierzem głównym w budynku i tylko do tego miejsca przedsiębiorstwo wodociągowe może odpowiadać za dostawę wody… Wskazania wodomierza głównego powinny zostać rozliczone na wszystkie lokale. Przy rozliczeniu zużycia wody wskazanego przez wodomierz główny na odbiorców posiadających opomiarowanie zużycia w lokalach, okazuje się zawsze, że wskazania wodomierza głównego są wyższe niż suma wskazań wodomierzy indywidualnych”.

  W myśl obowiązujących przepisów dopuszczalne różnice metrologiczne są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych wodomierzy.

  Jak wynika ze specyfikacji wodomierza przedłożonej przez firmę Minol sp z o.o., która w II kwartale zainstalowała ponad 600 urządzeń w zasobach Spółdzielni, błąd graniczny wodomierza wynosi ok. 4,5% w przedziale pomiędzy minimalnym a pośrednim strumieniem objętości. Dla wodomierzy starszych błąd ten jest większy. Dokładność wskazań wodomierza lokalowego uwarunkowana jest również sposobem jego montażu. Jak wskazuje specyfikacja, w przypadku montażu wodomierza w pionie jego klasa metrologiczna spada. Praktyka montażu wodomierzy w zasobach Spółdzielni wskazuje, że jest kilkaset przypadków, gdzie z przyczyn technicznych (brak miejsca w kanałach instalacyjnych) jedynym rozwiązaniem był montaż pionowy urządzenia. Można więc stwierdzić, że odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są uznawane za mieszczące się w normie. Należy pamiętać, że błąd graniczny wodomierzy starszych ma wartość wyższą.

  W oparciu o analizę zużycia wody w zasobach Spółdzielni za III kwartał br. stwierdzono, że średnia różnica metrologiczna w skali całych zasobów wynosi 7,38%. Jest również siedem budynków, dla których różnica przekroczyła wartość 10%. Budynki te są na bieżąco monitorowane. Dla części z nich zlecona została całodobowa kontrola przepływów wody na wodomierzu głównym. Zarząd Spółdzielni ma również nadzieję, że wymiana starszych wodomierzy na urządzenia posiadające możliwość radiowego odczytu przyniesie pozytywne efekty (jednoczesność odczytu, wyższa klasa techniczna urządzeń). Jak wiadomo wprowadzenie jednoczesnego pomiaru zużycia wody jest jednym z czynników mogących zniwelować wysokość różnic metrologicznych. W najbliższym czasie Zarząd zamierza podjąć rozmowy z RPWiK Tychy sp. z o.o. na temat ujednolicenia terminów odczytów oraz montażu na wodomierzach głównych nakładek do odczytu radiowego.

  Niezwykle ważną przyczyną różnic metrologicznych – na którą Spółdzielnia nie ma w praktyce żadnego wpływu – są przecieki w instalacjach i armaturze spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (próg poniżej którego wodomierz lokalowy albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%). Obrazowo można pokazać to w ten sposób: napełnienie półlitrowego naczynia w ciągu 1 minuty to strumień wody którego wodomierz indywidualny nie mierzy. Monitoring nocnych poborów wody w dwóch budynkach wykazał ciągły przepływ w jednym przypadku 30 l/h, w drugim przypadku 60 l/h w porze nocnej.

  Zwracamy się więc z prośbą do mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali wodomierze w mieszkaniach i niezwłocznie zawiadamiali Spółdzielnię o ewentualnych nieprawidłowościach. Bardzo ważne jest też utrzymywanie w pełnej sprawności urządzeń i armatury łazienkowej oraz kuchennej, aby wyeliminować zjawisko tzw. „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.

  Szerszy materiał dotyczący przyczyn powstawania różnic metrologicznych został Państwu przedstawiony przy okazji informacji o kompleksowej wymianie wodomierzy.

  Podsumowując, w obecnej sytuacji pozostaje nam kontynuacja działań zmierzających do obniżenia występujących różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Część podejmowanych działań przedstawionych zostało w materiałach na stronie internetowej. W świetle opisanego wyżej otoczenia formalno-prawnego rozliczenie kosztów zakupu wody do budynków realizowane jest przez Spółdzielnię prawidłowo i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zarząd Spółdzielni kładzie szczególny nacisk aby rozliczenie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości odbywało się rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez narażania kogokolwiek na dodatkowe koszty.

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych


  Ogłoszenie o wynikach przetargu

  Opublikowano: 21 października 2014

  Spółdzielnia Mieszkaniowa “HUTNIK” w Łaziskach Górnych informuje, że w wyniku zakończonego postępowania przetargowego ” Remont chodnika przy budynku mieszkalnym Energetyków 11-13-15 –  strona wschodnia” do realizacji prac wybrana została firma “COMPLEX” S.C. z Orzesza, która zaoferowała najniższą cenę w kwocie 57.932,02 zł brutto.


  Nowelizacja ustawy śmieciowej

  Opublikowano: 17 października 2014

  10 października Sejm uchwalił nowelizację ustawy śmieciowej. Przepisy określają m.in. górną granicę opłaty za śmieci oraz minimalną częstotliwość odbierania odpadów.

  Minister środowiska Maciej Grabowski ocenił na piątkowej konferencji prasowej, że resort w ciągu miesiąca będzie gotowy z rządową nowelą, która będzie uzupełniała nowe prawo uchwalone w piątek.

  Wśród przegłosowanych poprawek znalazł się wniosek posłów PO, zgłoszony podczas drugiego czytania, dotyczący ustalania w ustawie maksymalnego pułapu opłat za śmieci, jakie gminy mogą pobierać od mieszkańców. Ich określenia domagał się w swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny. Zgodnie z przyjętą propozycją maksymalne stawki za śmieci będzie określał algorytm. Ekspertyzę w tej sprawie przygotowali eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  Przy naliczaniu opłaty od osoby, maksymalna stawka została ustalona w wysokości 2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem, publikowanego przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym. Według Rocznika 2013 w 2012 roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem wynosił 1278,43 zł. Oznacza to, że stosując algorytm w obecnej chwili, zapłacilibyśmy maksymalnie 25,57 zł od osoby za śmieci posegregowane.

  W przypadku innych metod naliczania opłat: od metra sześciennego wody, powierzchni użytkowej i gospodarstwa domowego, wskaźniki procentowe byłyby na poziomie 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę. Z tego wynika, że maksymalne opłaty wyniosłyby odpowiednio: 8,95 zł za m sześc., 1,02 zł za m kw. i 71,6 zł za gospodarstwo domowe.

  W przypadku śmieci nieposegregowanych opłata byłaby wyższa, ale nie mogłaby przekroczyć dwukrotności stawek ustalonych za odbiór odpadów posegregowanych.

  Resort środowiska wyjaśniał wcześniej, że zastosowanie algorytmu w noweli ma spowodować to, iż maksymalna wysokość opłat zmieniałaby się sama, po opublikowaniu kolejnych roczników statystycznych, bez konieczności zmian ustawowych.

  Podczas czwartkowego posiedzenia połączonych komisji środowiska i samorządu terytorialnego część posłów zwracała uwagę, że zaproponowany algorytm, a co za tym idzie określone przez niego stawki mogą być za wysokie i być szczególnie uciążliwe dla osób najbiedniejszych.

  SLD zaproponowało też niższe opłaty jakie wynikałby z algorytmu. Przykładowo maksymalna opłata od osoby za posegregowane śmieci miesięcznie wynosiłaby 10,2 zł, a w przypadku gospodarstwa domowego 17,07 zł.

  Wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk przypomniał, że w uchwalonej nowelizacji znajduje się przepis, który pozwala gminom w drodze uchwały zwolnić z całości bądź z części opłat właścicieli nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

  Odnosząc się do poprawki SLD ws. cen (nie uzyskała ona poparcia Sejmu) wiceminister mówił w czwartek, że propozycja Sojuszu została oparta o średnie ceny jakie teraz płacą mieszkańcy. Zwrócił uwagę, że przyjęcie rozwiązania SLD spowodowałoby, że część gmin musiałoby zmieniać stawki, gdyż obecne opłaty ponoszone przez mieszkańców byłyby za wysokie.

  Uchwalona w piątek nowelizacja określa m.in. minimalną częstotliwość odbierania śmieci. Od kwietnia do października zmieszane odpady komunalne miałyby być odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z domów jednorodzinnych. W przypadku gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość zabierania takich śmieci mogłaby być rzadsza.

  Nowe prawo regulować też będzie kwestię przetargów na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych. Gminy będą musiały mieć dwie umowy: jedną z regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, a drugą na odbiór śmieci od mieszkańców. Jeżeli gmina nie posiada takiej instalacji, będzie musiała przeprowadzić przetarg na ich zagospodarowanie. Przetarg ma być też obowiązkowy w przypadku wyboru firm, które zajmą się odbiorem śmieci. Firmy będą musiały też wskazać, do jakiej instalacji trafią odebrane przez nie odpady. System ten ma pozwolić na uszczelnienie rynku i dokładne kontrolowanie tego, gdzie śmieci trafią.

  Nowelizacja dookreśla też obowiązki właścicieli nieruchomości w przypadku np. zbierania deklaracji śmieciowych. W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zarządy będą mogły zażądać od właściciela lokalu bądź od osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych do ustalenia wysokości opłaty. W przypadku uchwalenia przez gminę nowych stawek, nie trzeba będzie ponownie takich deklaracji składać.

  Ustawa określa też status punktów selektywnej zbiórki odpadów. Będą one musiały mieć charakter stacjonarny, ale będą mogły też prowadzić odbiór odpadów zgodnie z zasadą „od drzwi do drzwi”. Jest to szczególnie popularne w mniejszych gminach, szczególnie wiejskich.

  Źródło: http://www.administrator24.info


  Przy tej okazji proponujemy zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami w Łaziskach Górnych (zobacz).


  Protokoły z obrad Zarządu

  Opublikowano: 9 października 2014

  Zarząd Spółdzielni informuje, że w zakładce „Organy Spółdzielni – Zarząd” publikowane będą wyciągi z protokołów obrad Zarządu, zawierające najważniejsze sprawy podejmowane na posiedzeniach. Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 18 §2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze, członek spółdzielni ma prawo zaznajamiania się między innymi z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni. Pełna treść protokołów dostępna jest w siedzibie Spółdzielni.


  Realizacja robót remontowych

  Opublikowano: 9 października 2014

  Harmonogram realizacji głównych robót remontowych


   

  Adres Zadanie Rozpoczęcie Zakończenie
  Centrum 6 remont chodnika w toku 20.10.2014r.
  Energetyków 15 Docieplenie ściany wschodniej w toku 31.10.2014r.
  Chopina 10 Docieplenie elewacji zachodniej w toku 28.11.2014r.
  Energetyków 114-13-15 Remont chodnika przed budynkiem 20.10.2014r. 08.12.2014r.
  Dworcowa 34 Budowa miejsc postojowych i remont ciągów pieszych – strona wschodnia 20.10.2014r. 29.11.2014r.
  Parkowa 1 Malowanie klatek schodowych w toku 31.10.2014r.
  Dworcowa 34 Remont balkonów i elewacji – klatka C w toku 29.11.2014r.

   


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.