Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne


2021

 • Maj 2021 (4)
 • Kwiecień 2021 (4)
 • Marzec 2021 (13)
 • Luty 2021 (10)
 • Styczeń 2021 (3)

 • 2020

 • Grudzień 2020 (7)
 • Listopad 2020 (5)
 • Październik 2020 (6)
 • Wrzesień 2020 (9)
 • Sierpień 2020 (14)
 • Lipiec 2020 (9)
 • Czerwiec 2020 (6)
 • Maj 2020 (10)
 • Kwiecień 2020 (10)
 • Marzec 2020 (11)
 • Luty 2020 (6)
 • Styczeń 2020 (4)

 • 2019

 • Grudzień 2019 (7)
 • Listopad 2019 (9)
 • Październik 2019 (7)
 • Wrzesień 2019 (6)
 • Sierpień 2019 (5)
 • Lipiec 2019 (8)
 • Czerwiec 2019 (6)
 • Maj 2019 (11)
 • Kwiecień 2019 (13)
 • Marzec 2019 (9)
 • Luty 2019 (10)
 • Styczeń 2019 (4)

 • 2018

 • Grudzień 2018 (11)
 • Listopad 2018 (2)
 • Październik 2018 (7)
 • Wrzesień 2018 (5)
 • Sierpień 2018 (8)
 • Lipiec 2018 (4)
 • Czerwiec 2018 (7)
 • Maj 2018 (9)
 • Kwiecień 2018 (6)
 • Marzec 2018 (9)
 • Luty 2018 (9)
 • Styczeń 2018 (3)

 • 2017

 • Grudzień 2017 (5)
 • Listopad 2017 (9)
 • Październik 2017 (6)
 • Wrzesień 2017 (9)
 • Sierpień 2017 (8)
 • Lipiec 2017 (4)
 • Czerwiec 2017 (9)
 • Maj 2017 (9)
 • Kwiecień 2017 (12)
 • Marzec 2017 (8)
 • Luty 2017 (10)
 • Styczeń 2017 (7)

 • 2016

 • Grudzień 2016 (6)
 • Listopad 2016 (5)
 • Październik 2016 (8)
 • Wrzesień 2016 (9)
 • Sierpień 2016 (6)
 • Lipiec 2016 (3)
 • Czerwiec 2016 (5)
 • Maj 2016 (5)
 • Kwiecień 2016 (11)
 • Marzec 2016 (10)
 • Luty 2016 (8)
 • Styczeń 2016 (9)

 • 2015

 • Grudzień 2015 (8)
 • Listopad 2015 (6)
 • Październik 2015 (9)
 • Wrzesień 2015 (12)
 • Sierpień 2015 (8)
 • Lipiec 2015 (6)
 • Czerwiec 2015 (6)
 • Maj 2015 (6)
 • Kwiecień 2015 (9)
 • Marzec 2015 (10)
 • Luty 2015 (7)
 • Styczeń 2015 (8)

 • 2014

 • Grudzień 2014 (7)
 • Listopad 2014 (10)
 • Październik 2014 (8)
 • Wrzesień 2014 (7)
 • Nowa strona internetowa

  Opublikowano: 30 września 2014

  Szanowni Mieszkańcy,

  witamy na nowej stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych. Mamy nadzieję, że będzie ona dla Państwa ważnym źródłem informacji o działalności Spółdzielni oraz ułatwi Państwu kontakt w celu załatwienia bieżących spraw.

  Strona internetowa będzie nadal rozbudowywana, trwają prace związane między innymi z możliwością podglądu kartoteki czynszowej.

  Zgodnie z zapisem art. 81 ust. 3 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Statut Spółdzielni, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów Spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być udostępnione na stronie internetowej. Część z tych dokumentów jest już dostępna. Uwzględniając stanowisko jakie zajął Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. akt K 64/07 (w załączeniu), kontynuowane są prace umożliwiające logowanie na stronie w celu uzyskania dostępu do pozostałych dokumentów.

   

  Początkowy okres działania strony ma po części charakter testowy. Prosimy wszystkich użytkowników nowej witryny o zgłaszanie ewentualnych błędów, sugestii i propozycji. Należy pamiętać jednak, że strona internetowa Spółdzielni pełni przede wszystkim funkcję informacyjną i sprawozdawczą dla członków Spółdzielni.

  Mamy nadzieję, że nowa strona internetowa będzie narzędziem aktywnej komunikacji z mieszkańcami.

   

  Z poważaniem

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych


  Nowy „Regulamin rozliczania zużycia wody …”

  Opublikowano: 30 września 2014

  Nowy „Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, zatwierdzony Uchwałą Nr 42/14 Rady Nadzorczej z dnia 25.08.2014r. obowiązujący od dnia 01.10.2014r.


  Kompleksowa wymiana wodomierzy

  Opublikowano: 30 września 2014

  Zarząd Spółdzielni informuje, że do końca bieżącego roku nastąpi kompleksowa wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach Pocztowa 1a, Pocztowa 2, Sobieskiego 6, Parkowa 1, Parkowa 2, Energetyków 9, Chopina 12, Dworcowa 26, Dworcowa 28, Dworcowa 32, Dworcowa 34, Dworcowa 36. Tym samym wszystkie wodomierze w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię będą miały możliwość radiowego odczytu, ujednolicony też zostanie termin ponownej legalizacji wodomierzy w całych zasobach (rok 2019).

  Brak możliwości odczytu radiowego powodował komplikacje natury organizacyjnej (np. konieczność Państwa obecności podczas odczytu w celu bezpośredniego dostępu do mieszkania), a także dodatkowe wydatki finansowe. Należy również podkreślić, że brak jednoczesnego odczytu wskazań wodomierzy oraz stan techniczny urządzeń pomiarowych są jednymi z czynników mogących wpływać na wysokość różnic metrologicznych. Jak wykazuje przeprowadzona analiza, średnia różnica bilansowa wody w skali całych zasobów powinna ulec obniżeniu.

  Rozpatrując gospodarkę wodomierzową przez pryzmat zapisów nowego „Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych” oraz dalszych działań Zarządu, można przedstawić jej model działający począwszy od 2015 roku:

  • stawka opłaty zaliczkowej za zużycie wody ustalana jest na podstawie zużycia z ostatnich okresów;
  • rozliczenie zużycia wody dokonywane jest dwa razy w roku, co powoduje oszczędności finansowe (licząc tylko i wyłącznie koszt samych odczytów);
  • następuje ujednolicenie okresu wymiany legalizacyjnej wodomierzy (rok 2019);
  • system odczytów realizowany jest zdalnie przez podmioty zewnętrzne, w oparciu o zestandaryzowane formaty przekazywanych danych, podmioty zewnętrzne czynnie uczestniczą w procesie rozpatrywania reklamacji;
  • w ramach prac związanych z integracją i rozbudową systemu informatycznego obsługującego zasoby Spółdzielni podjęte zostają działania dotyczące wdrożenia aplikacji pozwalającej na usprawnienie całego systemu rozliczeniowego;

   

  Szczegółowy harmonogram wymiany wodomierzy podany zostanie w późniejszym terminie.

   

  Przedstawiamy również materiał dotyczący różnic bilansowych wody w budynku wielolokalowym autorstwa dr inż. Piotra Krzysztofa Tuza (zobacz) (zobacz c.d.) , który ukazał się w miesięczniku informacyjno-technicznym „Magazyn instalatora” nr 5, maj 2013 (źródło: www.instalator.pl).

   


  Wnioski do planu remontowego 2015-2017

  Opublikowano: 30 września 2014

  Zakończył się nabór wniosków do planu remontowego na lata 2015 – 2017. W ustalonym terminie złożone zostały 24 wnioski obejmujące swoim zakresem 90 zadań remontowych. Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 293/2014 z dnia 06.08.2014r. do połowy października br. nastąpi ocena zadań według przyjętych kryteriów i ich rangi.

  Zarząd Spółdzielni pragnie podziękować mieszkańcom za włączenie się do procesu budowy planu remontów.

   


  Lustracja za lata 2011-2013

  Opublikowano: 30 września 2014

  Zarząd Spółdzielni informuje, że w IV kwartale br. przeprowadzona zostanie lustracja Spółdzielni za okres od 2011 r. do 2013r. Lustrację przeprowadzi Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. W załączeniu przedstawiamy ostatni list polustracyjny z dnia 20.02.2012r.

   


  Ogłoszenie o przetargu

  Opublikowano: 30 września 2014

  O G Ł O S Z E N I E


  Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na wykonanie prac:

   

  „Remont chodnika przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym Energetyków 11-13-15 w Łaziskach Górnych. – strona wschodnia”

  Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2014r. o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 26.

  Materiały przetargowe można odebrać w dziale technicznym Spółdzielni po wpłacie w kasie S.M. „HUTNIK” kwoty 123,00 zł brutto.

  Wadium w kwocie 2500,00 zł należy wpłacać na konto Spółdzielni podane w materiałach przetargowych do dnia 07.10.2014r.do godz. 900.

  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG – remont chodnika przy budynku Energetyków 11-13-15” należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 07.10.2014r. do godz. 900.

  O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie oraz poprzez informację na stronie internetowej Spółdzielni www.smhutnik.laziska.pl.

  Dodatkowych informacji udziela Dział Techniczny S.M. „HUTNIK” tel. (32) 736-72-34.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót objętych przetargiem bez podania przyczyny lub do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oferentom.


  Plany remontowe i sprawozdnia z wykonania planów remontowych

  Opublikowano: 29 września 2014

  Plany remontowe na rok 2014 po korekcie dla poszczególnych osiedli


  os. Centrum (zobacz)

  os. Parkowa – Energetyków-Chopina (zobacz)

  os. Dworcowa (zobacz)

   

  Sprawozdanie z realizacji planów remontowych dla poszczególnych osiedli wg.  na dzień 30.06.2014r.


  os. Centrum (zobacz)

  os. Parkowa-Energetyków-Chopina (zobacz)

  os. Dworcowa (zobacz)


  W poniższe pole wpisz HUTNIK

  Hutnik
  Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
  Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.