Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Zasady kalkulacji opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów ciepła

Opublikowano: 15 grudnia 2015

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że na wniosek Zarządu Spółdzielni w dniu 30.11.2015r. Rada Nadzorcza Uchwałą 38/2015 przyjęła nowe stawki opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów ciepła i centralnej ciepłej wody. Nowe stawki obowiązują od stycznia 2016r. Kalkulacja nowych stawek opłat zaliczkowych jest jednym z punktów planu działań związanych z wdrożeniem nowego systemu rozliczeń kosztów zakupu ciepła w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię.

Warto kilka słów powiedzieć o nowych zasadach kalkulacji stawek. Na koszty ciepła składają się dwa elementy:

Dostawcą ciepła dla Spółdzielni jest PEC sp. z o.o. w Tychach. Należy jednak zwrócić uwagę, że faktura PEC oprócz kosztów stałych i zmiennych PEC-u, zawiera też koszty Tauron Wytwarzanie S.A. (zarówno stałe, jak i zmienne). Ceny Tauron Wytwarzanie S.A. stanowią ponad 60% kosztów ciepła kupowanego przez Spółdzielnię.

Podstawą kalkulacji nowych opłat zaliczkowych było więc ustalenie prognozowanych cen ciepła stosowanych przez obu wspomnianych wyżej dostawców, według stosowanych przez nich taryf (zobacz prognozę cen dostawców);

W następnych etapach postępowania:

  1. na podstawie zamówionej mocy cieplnej dla poszczególnych budynków, której nowe wartości będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, oszacowane zostały koszty stałe dla każdego budynku (zobacz moc zamówioną dla budynków);
  2. na podstawie szacunkowego zużycia ciepła w poszczególnych budynkach w 2016r., wyliczonego jako średnie zużycie z lat 2012-2015, oszacowane zostały koszty zmienne dla każdego budynku (zobacz zużycie ciepła w budynkach);

Na podstawie wartości tych parametrów oszacowany został całkowity koszt energii cieplnej w 2016r. dla poszczególnych budynków.

W następnym etapie oszacowane koszty ciepła rozliczone zostały na jednostkę powierzchni, przyjmując dla części budynków następujące zasady rozliczenia:

  1. dla budynków, w których znajdują się nieopomiarowane lokale użytkowe, będące przedmiotem najmu przyjęta została zasada, że lokale te ponoszą koszt w wysokości 120% (za całą zajmowaną powierzchnię) średniego kosztu energii cieplnej dla danego budynku. Do wyliczenia wysokości stawek opłat dla lokali mieszkalnych prognozowany koszt energii cieplnej w tych budynkach pomniejszony został o zaliczki, które powinni ponosić najemcy lokali użytkowych;
  2. dla budynków, w których piwnicach znajdują się lokale użytkowe lub lokale techniczne (węzły cieplne, stacje transformatorowe, garaże) wyodrębnione lub docelowo będące przedmiotem wyodrębnienia, przyjęta została zasada, że lokale te ponoszą koszt w wysokości 50% średniego kosztu energii cieplnej dla danego budynku. Koszt ten pokryty zostanie przez najemców lub z kosztów mienia Spółdzielni. Do wyliczenia wysokości stawek dla lokali mieszkalnych prognozowany koszt energii cieplnej w tych budynkach pomniejszony został o koszty ogrzewania lokali technicznych;

Ostatecznie wysokość nowych stawek opłat zaliczkowych na koszty ciepła w 2016r. odniesiona została do stawek obowiązujących obecnie oraz kosztów poniesionych za poprzedni sezon grzewczy.

 

Podstawą prawną działań Zarządu są zapisy ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.

Zgodnie z art. 45a ust. 1 „Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat (…) wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy (…) ciepło”. Opłaty te stanowią koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkałe i użytkowane przez osoby niebędące odbiorcami (art. 45a ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 45a ust. 4 koszty zakupu dostarczanego ciepła są rozliczane w opłatach pobieranych od lokatorów i użytkowników lokali, przy czym wysokość opłat pobieranych od lokatorów powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.

 

Odnosząc się do przeprowadzonych rozmów z Mieszkańcami po rozliczeniu sezonu grzewczego 2014/2015 chcemy wyraźnie podkreślić, że zgodnie z jednym z wniosków polustracyjnych, Spółdzielnia nie jest uprawniona do pobierania zdecydowanie wyższych opłat zaliczkowych, niż wskazuje na to prognoza kosztów. Nie możemy tak ustalać wysokości zaliczek, aby nadpłaty po rozliczeniu sezonu grzewczego były jak najwyższe. Dlatego też kalkulację opłat zaliczkowych oparto na prognozowanych cenach dostawców, wartości mocy zamówionej i szacunkowym zużyciu ciepła.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Łaziskach Górnych

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.