Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Zaległości w opłatach za mieszkania wg stanu na dzień 31.08.2015r.

Opublikowano: 27 października 2015

Szanowni Mieszkańcy,

Zarząd Spółdzielni przedstawia informację dotyczącą wysokości zadłużenia użytkowników mieszkań z tytułu opłat mieszkaniowych, według stanu na 31.08.2015r.

Tabela 1 – Zaległości w opłatach od początku roku;

Tabela 2 – Zaległości w opłatach w porównaniu do analogicznych okresów lat ubiegłych;

Tabela 3 – Zaległości w opłatach powyżej 3 miesięcy w poszczególnych budynkach;

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1 poziom zadłużenia nieco wzrósł od początku roku (0,59 punkta procentowego), jednocześnie maleje liczba mieszkań posiadających zadłużenie. Mówiąc o całkowitej liczbie mieszkań posiadających zadłużenie (273 mieszkania) warto wskazać, że 103 z nich posiadało zadłużenie łącznie na kwotę ok. 1.870,- złotych. Jest ono wynikiem bieżących rozliczeń, błędnie wypełnianych blankietów opłat czy też zleceń stałych w bankowości elektronicznej.

Porównując dane z końca sierpnia bieżącego roku z analogicznymi okresami lat poprzednich (tabela 2), utrzymana została korzystna tendencja, zarówno pod względem wskaźnika procentowego zadłużeń do naliczeń, jak i spadku ogólnej liczby mieszkań posiadających zadłużenie. Cały czas problem stanowią zadłużenia powyżej 3 miesięcy (tabela 3). Co prawda w niektórych przypadkach zadłużenie to udało się istotnie zniwelować lub zatrzymać jego narastanie, cały czas zadłużenie w tej grupie jest wysokie.

Należy zwrócić uwagę na fakt wydłużenia terminu wnoszenia opłat czynszowych, który w znacznym stopniu wpłynął na zmniejszenie zadłużenia z 08/2014 – 404.549,22 złotych na 366.879,75 złotych w 08/2015.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” uprzejmie przypomina, że zgodnie treścią §82 Statutu Spółdzielni opłaty mieszkaniowe należy uiszczać bez wezwania co miesiąc, w terminie do końca miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy. Za datę wniesienia opłaty uważa się datę wpływu środków finansowych do kasy lub na konto Spółdzielni. Powyższy termin ustalony został przez Walne Zgromadzenie Członków w maju bieżącego roku. Zmiana poprzedniego terminu (do 10-go każdego miesiąca) dokonana została na wniosek Zarządu i podyktowana była oczekiwaniem Mieszkańców wydłużenia terminu wnoszenia opłat i jego dostosowania do terminów otrzymywania wynagrodzeń, świadczeń emerytalno-rentowych i innych.

 

Warto też podkreślić, że wysokość naliczeń w stosunku do której liczone są podstawowe wskaźniki zadłużenia, dzięki obniżce między innymi stawki opłaty eksploatacyjnej i stawki zaliczkowej opłaty na centralne ogrzewanie, jest niższa o ponad 114 tys. złotych (w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku).

W okresie od maja do sierpnia bieżącego roku:

  1. wniesiony został jeden pozew do sądu o zapłatę,
  2. z egzekucji komorniczej uzyskana została kwotę ponad 4.600,- złotych,
  3. zawarto umowy ugody na ratalną spłatę zadłużenia, na łączną kwotę prawie 55.000,- złotych.

Zarząd występuje też z wnioskami do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji, kontynuowane są rozmowy z dłużnikami o możliwości ratalnej spłaty długu.

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.