Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Rozliczenie zużycia wody za III kwartał

Opublikowano: 27 października 2014

Podstawowe zasady rozliczania zużycia wody zawarte są w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która to w art. 26 ust. 2 stanowi, że „jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych (np. spółdzielnia mieszkaniowa), jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego”. I dalej, w art. 26 ust. 3 ustawy jest zapisane, że „właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań (pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych). Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczenia obciąża osobę korzystającą z lokalu w tych budynkach”. W oparciu o ten przepis opracowany został w 2014r. i uchwalony przez Radę Nadzorczą „Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych”, który zawiera szczegółowe zasady rozliczeń.

Należy też wyraźnie podkreślić że zgodnie z art. 27 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego. Tak więc w oparciu o ten przepis i zawartą umowę, faktury przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wystawiane są na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego w budynku.

Z przytoczonych przepisów wynika, że jeżeli suma wskazań wodomierzy indywidualnych w budynku nie pokrywa się ze stanem wodomierza głównego budynku (koszty zakupu wody do budynku według faktur dostawcy), powstała różnica rozliczana jest na wszystkich użytkowników budynku. Zgodnie z regulaminem obowiązującym w Spółdzielni różnica rozliczana jest według ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości.

Faktem jest, że wskazania wodomierza głównego różnią się od sumy wskazań wodomierzy indywidualnych (zainstalowanych zarówno w mieszkaniach, lokalach użytkowych, jak i w pomieszczeniach technicznych). Należy nadmienić, że różnice te występują praktycznie zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych, jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MID. Część spółdzielni zwracało się w tej sprawie do Głównego Urzędu Miar. W odpowiedziach Główny Urząd Miar wyjaśniał, że w trakcie eksploatacji wodomierzy zawsze będzie występować różnica pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego oraz sumą wskazań wodomierzy indywidualnych. Wynika to z technicznych własności wodomierzy, w szczególności charakterystyki błędów oraz faktu, że wodomierz główny musi być przystosowany do pomiarów objętości przy przepływach strumienia nawet kilkudziesięciokrotnie większych niż wodomierze mieszkaniowe (jest bardziej czuły). Jedna ze spółdzielni zwracała się w 2011r. też w tej sprawie do Ministerstwa Infrastruktury. W odpowiedzi Ministerstwo przedstawiło następujące stanowisko: „miejscem wykonywania umowy o dostawę wody jest zawór za wodomierzem głównym w budynku i tylko do tego miejsca przedsiębiorstwo wodociągowe może odpowiadać za dostawę wody… Wskazania wodomierza głównego powinny zostać rozliczone na wszystkie lokale. Przy rozliczeniu zużycia wody wskazanego przez wodomierz główny na odbiorców posiadających opomiarowanie zużycia w lokalach, okazuje się zawsze, że wskazania wodomierza głównego są wyższe niż suma wskazań wodomierzy indywidualnych”.

W myśl obowiązujących przepisów dopuszczalne różnice metrologiczne są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych wodomierzy.

Jak wynika ze specyfikacji wodomierza przedłożonej przez firmę Minol sp z o.o., która w II kwartale zainstalowała ponad 600 urządzeń w zasobach Spółdzielni, błąd graniczny wodomierza wynosi ok. 4,5% w przedziale pomiędzy minimalnym a pośrednim strumieniem objętości. Dla wodomierzy starszych błąd ten jest większy. Dokładność wskazań wodomierza lokalowego uwarunkowana jest również sposobem jego montażu. Jak wskazuje specyfikacja, w przypadku montażu wodomierza w pionie jego klasa metrologiczna spada. Praktyka montażu wodomierzy w zasobach Spółdzielni wskazuje, że jest kilkaset przypadków, gdzie z przyczyn technicznych (brak miejsca w kanałach instalacyjnych) jedynym rozwiązaniem był montaż pionowy urządzenia. Można więc stwierdzić, że odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są uznawane za mieszczące się w normie. Należy pamiętać, że błąd graniczny wodomierzy starszych ma wartość wyższą.

W oparciu o analizę zużycia wody w zasobach Spółdzielni za III kwartał br. stwierdzono, że średnia różnica metrologiczna w skali całych zasobów wynosi 7,38%. Jest również siedem budynków, dla których różnica przekroczyła wartość 10%. Budynki te są na bieżąco monitorowane. Dla części z nich zlecona została całodobowa kontrola przepływów wody na wodomierzu głównym. Zarząd Spółdzielni ma również nadzieję, że wymiana starszych wodomierzy na urządzenia posiadające możliwość radiowego odczytu przyniesie pozytywne efekty (jednoczesność odczytu, wyższa klasa techniczna urządzeń). Jak wiadomo wprowadzenie jednoczesnego pomiaru zużycia wody jest jednym z czynników mogących zniwelować wysokość różnic metrologicznych. W najbliższym czasie Zarząd zamierza podjąć rozmowy z RPWiK Tychy sp. z o.o. na temat ujednolicenia terminów odczytów oraz montażu na wodomierzach głównych nakładek do odczytu radiowego.

Niezwykle ważną przyczyną różnic metrologicznych – na którą Spółdzielnia nie ma w praktyce żadnego wpływu – są przecieki w instalacjach i armaturze spowodowane czynnikami technicznymi lub wypływem wody poniżej progu rozruchowego wodomierza (próg poniżej którego wodomierz lokalowy albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%). Obrazowo można pokazać to w ten sposób: napełnienie półlitrowego naczynia w ciągu 1 minuty to strumień wody którego wodomierz indywidualny nie mierzy. Monitoring nocnych poborów wody w dwóch budynkach wykazał ciągły przepływ w jednym przypadku 30 l/h, w drugim przypadku 60 l/h w porze nocnej.

Zwracamy się więc z prośbą do mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali wodomierze w mieszkaniach i niezwłocznie zawiadamiali Spółdzielnię o ewentualnych nieprawidłowościach. Bardzo ważne jest też utrzymywanie w pełnej sprawności urządzeń i armatury łazienkowej oraz kuchennej, aby wyeliminować zjawisko tzw. „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”.

Szerszy materiał dotyczący przyczyn powstawania różnic metrologicznych został Państwu przedstawiony przy okazji informacji o kompleksowej wymianie wodomierzy.

Podsumowując, w obecnej sytuacji pozostaje nam kontynuacja działań zmierzających do obniżenia występujących różnic pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Część podejmowanych działań przedstawionych zostało w materiałach na stronie internetowej. W świetle opisanego wyżej otoczenia formalno-prawnego rozliczenie kosztów zakupu wody do budynków realizowane jest przez Spółdzielnię prawidłowo i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zarząd Spółdzielni kładzie szczególny nacisk aby rozliczenie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości odbywało się rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez narażania kogokolwiek na dodatkowe koszty.

Z poważaniem

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.