Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Nowe procedury windykacji

Opublikowano: 29 października 2014

Informujemy, że na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27.10.2014r., uchwałą nr 55/2014 uchwaliła nową „Procedurę postępowania Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych wobec osób względem niej zadłużonych” (zobacz).

Przy tej okazji Zarząd Spółdzielni chciałby zwrócić uwagę na sprawę terminu wnoszenia opłat mieszkaniowych.

Szanowni Mieszkańcy, w drugiej połowie września Zarząd skierował do części z Państwa informację o stanie należności wskazującą, że w statutowym terminie nie została uregulowana opłata za mieszkanie. Część z Państwa otrzymała też wezwania do zapłaty.

W tym miejscu należy przypomnieć, że zgodnie z §8 pkt 1 oraz §82 pkt 10 opłaty za używanie lokali należy uiszczać z góry do 10-go każdego miesiąca (Statut Spółdzielni dostępny jest w zakładce „akty prawne”). Z wieloma z Państwa zarówno pracownicy, jak i członkowie Zarządu mieli okazję przeprowadzić spotkania wyjaśniające cel i zasadność tych działań. Odnosiliśmy wrażenie, że argumentacja prezentowana podczas tych spotkań spotykała się z Państwa zrozumieniem.

Szanowni Mieszkańcy, Zarząd Spółdzielni nie może stosować zapisów Statutu w sposób wybiórczy, według indywidualnych interpretacji i kryteriów. Statut jest podstawowym aktem prawnym Spółdzielni (można wręcz stwierdzić, że jest to „konstytucja” Spółdzielni). Co więcej, jeżeli poszczególne jego postanowienia nie odpowiadają woli Członków, należy je dostosować do obecnych oczekiwań i uwarunkowań wynikających z otoczenia zewnętrznego.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” chce z całą mocą podkreślić, że zdaje sobie sprawę z kolizji pomiędzy otrzymywaniem przez część z Państwa wynagrodzeń oraz świadczeń emerytalno-rentowych, a statutowym terminem wnoszenia opłat mieszkaniowych. Dlatego też na przyszłorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków (organ uprawniony do dokonywania zmian w Statucie) wystąpimy z inicjatywą zmiany terminu wnoszenia opłat. Mamy nadzieję, że spotka się to z aprobatą większości Członków Spółdzielni.

 

Na koniec należy zadać pytanie, jakie efekty przyniosły podjęte przez Spółdzielnię działania windykacyjne? Otóż jak wykazała przeprowadzona analiza poziomu zadłużenia, w stosunku do 10 września spadł on o prawie 39 tys. złotych (ok. 10% ogólnego zadłużenia). Zawartych zostało 10 umów ugody na łączną kwotę zadłużenia ok. 33 tys. złotych. Zawarte umowy ugody będą na bieżąco monitorowane. Przedstawione efekty oznaczają, że czasami wystarczy nieco większa dyscyplina finansowa, by móc realizować opłaty mieszkaniowe w ustalonym terminie. Ponowna analiza zaległości czynszowych przeprowadzona zostanie na koniec listopada br.

 

W imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Łaziskach Górnych chciałbym złożyć podziękowania wszystkim Mieszkańcom, którzy realizują swoje zobowiązania wobec Spółdzielni w statutowym terminie. Jest to bez wątpienia w obecnym czasie wysiłek finansowy z Państwa strony. Zwracam jednak uwagę, że większość z ponoszonych przez Państwa opłat ma charakter niezależny od Spółdzielni (ok. 70%). Ze swej strony będziemy dokładać starań aby opłaty (w szczególności te zależne od Spółdzielni) były na optymalnym poziomie.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”

w Łaziskach Górnych

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.