Spółdzielnia Mieszkaniowa
Hutnik

ul. Dworcowa 26, 43-170 Łaziska Górne

Modernizacja systemu rozliczeń kosztów zakupu ciepła

Opublikowano: 14 października 2015

Szanowni Mieszkańcy, w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków, posiedzeń Rady Nadzorczej i bieżących spotkań wielokrotnie była mowa o konieczności racjonalizacji systemu rozliczeń kosztów zakupu ciepła zużywanego przez poszczególne budynki. Obecny system rozliczeń bez wątpienia nie jest doskonały. Ponieważ wpływ na taki stan rzeczy ma kilka czynników, Zarząd Spółdzielni przedkłada plan działań związanych z wdrożeniem nowego systemu rozliczeń kosztów zakupu ciepła w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię (zobacz).

 

W ocenie Zarządu Spółdzielni do poprawy obecnej sytuacji przyczynią się następujące działania:

Harmonogram poszczególnych działań przedstawiono w załączonej tabeli. Jego realizacja powinna doprowadzić do stworzenia spójnego i zrozumiałego systemu rozliczeniowego. Należy jednocześnie stwierdzić, że ostateczne efekty działań będzie można dostrzec w 2017r.

 

Podstawą prawną działań Zarządu są zapisy ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r.

Zgodnie z art. 45a ust. 1 Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat (…) wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy (…) ciepło, przy czym odbiorcą w tym przypadku jest spółdzielnia mieszkaniowa. Opłaty te stanowią koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkałe i użytkowane przez osoby nie będące odbiorcami (art. 45a ust. 2 ww. ustawy).
Zgodnie z zapisem zawartym w art. 45a ust. 4 koszty zakupu dostarczanego ciepła są rozliczane w opłatach pobieranych od lokatorów i użytkowników lokali, przy czym wysokość opłat pobieranych od lokatorów powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.

 

Zgodnie z art. 45a ust. 6 jeżeli wyłącznym ciepła dostarczonego do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za rozliczenie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła.
Według przepisu art. 45a ust. 8 pkt 1 koszty zakupu ciepła, w części dotyczącej ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych, rozlicza się stosując metody wykorzystujące: wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, lub powierzchnię lub kubaturę tych lokali.
Zgodnie z treścią przepisu art. 45a ust. 9, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalenie opłat zapewniających wyłączne pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o której mowa w ust. 9 w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”, regulamin rozliczeń podaje się do wiadomości osobom (nie będącym odbiorcami w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, zajmującym lokale mieszkalne i użytkowe w budynku wielolokalowym) w terminie 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania (art.45a ust.10).

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”

W poniższe pole wpisz HUTNIK

Hutnik
Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.